Politike odprte znanosti in ravnanja z raziskovalnimi podatki v Evropski uniji

European Union by Dušan Cvetanović from Pixabay

Financerji na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti pogoje izvajanja raziskav določajo v obliki t. i. znanstvenih politik. Za Slovenijo kot članico Evropske unije so relevantne politike Evropskega raziskovalnega prostora, skupnega raziskovalnega območja, ki temelji na notranjem trgu, a je odprt svetu in omogoča prost pretok raziskovalcev, znanstvenih dognanj in tehnologije. Določeni finančni mehanizmi znotraj ERA, kot so npr. Obzorje Evropa, Evropski raziskovalni svet in Euratom, lahko določajo podrobnejše oz. specifične raziskovalne politike.

Evropski raziskovalni prostor (ERA)

Evropska komisija je marca 2022 sprejela Pakt za raziskovanje in inovacije v Evropi. Pakt definira 10 skupnih vrednot in principov, ki bodo vodili raziskave in inovacije v Evropi ter njeno sodelovanje s preostalim svetom. Skupna politika ERA nadalje definira 20 konkretnih ukrepov, ki bodo v obdobju 2022–2024 prispevali k uresničevanju ciljev, določenih v Paktu. Ti ukrepi so:

 1. vpeljava odprte znanosti, tudi s pomočjo Evropskega oblaka odprte znanosti (European Open Science Cloud, EOSC);
 2. osnutek zakonodajnega okvira Evropske unije za avtorsko in podatkovno pravo v znanosti;
 3. reforma sistema vrednotenja raziskav, raziskovalcev in institucij;
 4. promocija privlačnih raziskovalnih karier, kroženja talenta in mobilnosti;
 5. promocija enakosti spolov in spodbujanje inkluzivnosti;
 6. zaščita akademske svobode v Evropi;
 7. nadgradnja priporočil Evropske unije za dvig vrednosti znanja;
 8. krepitev raziskovalnih infrastruktur;
 9. promocija notranjega sodelovanja;
 10. razvoj raziskovalnih in inovacijskih misij ter partnerstev Evropske unije v ključne gradnike ERA;
 11. ERA za zeleni prehod;
 12. pospešitev zelene/digitalne preobrazbe ključnih evropskih industrijskih ekosistemov;
 13. opolnomočenje visokošolskih institucij;
 14. približanje znanosti občanom;
 15. izgradnja raziskovalnih in inovacijskih ekosistemov za izboljšanje odličnosti in konkurenčnosti;
 16. izboljšanje dostopa do odličnosti v celotni Evropski uniji;
 17. izboljšanje strateške kapacitete javnih raziskovalnih organizacij;
 18. podpora nacionalnim procesom za implementacijo ERA v državah članicah Evropske unije;
 19. vzpostavitev sistema za spremljanje razvoja in delovanja ERA;
 20. podpora investicijam in reformam na področju raziskav in inovacij.

V okviru skupne politike ERA si bomo podrobneje ogledali politiko Evropske unije glede odprte znanosti, Evropski oblak odprte znanosti in platformo za objavljanje Open Research Europe.

Politika Evropske unije na področju odprte znanosti

Odprta znanost je ena od prioritet Evropske komisije in standardni način dela v okviru njenih programov za financiranje raziskav in inovacij. Politika odprte znanosti v Evropski uniji obsega osem vidikov:

 1. usposabljanje in veščine za izvajanje odprte znanosti v praksi,
 2. prepoznavanje, spodbujanje in nagrajevanje praks odprte znanosti,
 3. metrike nove generacije in altmetrike,
 4. odprto založništvo in spodbujanje zgodnjega deljenja raziskovalnih rezultatov,
 5. odprti podatki,
 6. raziskovalna integriteta in ponovljivost znanstvenih spoznanj,
 7. Evropski oblak odprte znanosti (EOSC),
 8. občanska znanost.

Bistvo teh politik na različnih nivojih v ERA predstavlja odprt dostop do vseh rezultatov raziskav, ustvarjenih na podlagi javnega financiranja znanstvenoraziskovalnega dela. Odprti rezultati raziskav obsegajo odprte objave recenziranih znanstvenih člankov, odprte raziskovalne podatke ter odprte vse ostale rezultate raziskav (npr. metodologije, vzorce, protokole, programsko opremo, instrumente ipd.).

Odprti rezultati raziskav morajo omogočiti tako ponovljivost raziskav kot tudi možnost ponovne uporabe rezultatov v drugih raziskavah. Pogoj za to je odgovorno ravnanje s podatki po načelu »odprto, kolikor je mogoče in zaprto, kolikor je nujno«. Odgovorno ravnanje s podatki je ravnanje v skladu z etičnimi načeli, v skladu z načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki, v skladu s politikami financerjev ter v skladu z drugimi interesi. Ključno načelo odgovornega ravnanja s podatki je ravnanje po načelih FAIR (findability – najdljivost, accessibility – dostopnost, interoperability – interoperabilnost, reusability – ponovna uporabnost). V ta namen Evropska komisija zahteva od prejemnikov javnih sredstev natančno vnaprejšnje načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. Da bi raziskovalcem olajšala doseganje skladnosti z načeli odprte znanosti, pa je vzpostavila tudi lastno odprto založniško platformo Open Research Europe.

Open Research Europe (ORE)

Open Research Europe je spletna platforma za odprto objavljanje in odprto recenziranje znanstvenih del z vseh raziskovalnih področij v okviru projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa. Ker platformo financira Evropska komisija, je za uporabnike celoten proces brezplačen. Publikacije so objavljene zelo hitro v obliki predobjav, recenzijski proces pa je odprt in transparenten. Tudi po zaključku recenzije so na publikacijo še mogoči komentarji, avtorji pa imajo možnost popravke in posodobitve naložiti tudi po zaključku recenzije. Nova različica znanstvenega dela lahko nato vstopi v nov krog recenzijskega procesa.

Več o Open Research Europe si lahko ogledate v predavanju v sklopu Odprte akademije CTK UL.

Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

Evropski oblak odprte znanosti je iniciativa, ki si prizadeva razviti “mrežo FAIR podatkov in storitev” za evropsko znanost. Trenutno je dostop do raziskovalnih podatkov fragmentaren, saj nastajajo in se shranjujejo po različnih evropskih raziskovalnih institucijah in podatkovnih centrih. Odprt dostop do teh podatkov ni zagotovljen in vsebina ni interoperabilna, kar omejuje ponovno uporabo.

Evropski oblak odprte znanosti namerava rešiti ta problem z vzpostavitvijo digitalne infrastrukture, ki bo zagotovila interoperabilnost podatkovnih baz ter eno vstopno točko, posledično pa enostaven in odprt dostop do podatkov iz javno financiranih raziskav. Vidiki te digitalne infrastrukture obsegajo vse od vizualizacije in analitike do dolgoročne hrambe podatkov ter spremljanja privzema praks odprte znanosti.

Obzorje Evropa

Obzorje Evropa je deveti ključni finančni program Evropske unije za financiranje raziskav in inovacij, ki bo trajal od leta 2021 do 2027. Nasledil je program Obzorje 2020, ki je raziskovalce že delno obvezal k praksam odprte znanosti. Objavljanje v odprtem dostopu je z Obzorjem 2020 postalo obvezno, deljenju raziskovalnih podatkov in izdelavi načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki pa se je še bilo mogoče odreči z argumentom upravičenih izjem.

Z Obzorjem Evropa sta poleg odprtih objav postala obvezna tudi deljenje raziskovalnih podatkov in izdelava načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki. Raziskovalni podatki lahko zaradi upravičenih izjem sicer ostanejo zaprti ali zavarovani, v vsakem primeru pa morajo biti odprti metapodatki. Ravnanje z raziskovalnimi podatki mora biti odgovorno, vnaprej načrtovano, skladno z načeli FAIR in skladno z načelom »odprto, kolikor je mogoče in zaprto, kolikor je nujno«. Med priporočenimi praksami odprte znanosti Obzorje Evropa navaja predregistracijo raziskav, registracijska poročila in objavo nerecenziranih rokopisov objav.

V projektih Obzorja Evropa se prakse odprte znanosti tudi ocenjujejo v okviru kriterijev Odličnost (Excellence) ter Kakovost in učinkovitost implementacije (Quality and efficiency of implementation). Izjema od tega pravila so projekti Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki praks odprte znanosti ne vključujejo med kriteriji za ocenjevanje. ERC prijaviteljem oz. upravičencem zagotavlja tudi ločena navodila za pripravo načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki ter njihovo deljenje.

Ključni dokumenti Obzorja Evropa

Razpisno dokumentacijo in ostale pripadajoče dokumente (tudi npr. predloga načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki) se nahaja na spletnem portalu Evropske komisije Funding & Tender Opportunities. Ključni dokumenti, ki jih morate poznati, so:

Nazadnje spremenjeno: 31. 8. 2022

Skip to content