Provenienca (izvor) raziskovalnih podatkov

Business by Gerd Altmann from Pixabay
Pojem provenienca oz. izvor raziskovalnih podatkov se nanaša na vse informacije o okoliščinah nastanka podatkov, npr. o avtorjih, času nastanka, raziskovalni opremi ter njeni kalibraciji ipd. Provenienca je eden najpomembnejših vidikov metapodatkov. Informacije o provenienci ne omogočajo le interoperabilnosti in ponovne uporabljivosti podatkov, pač pa pripomorejo tudi k vzdrževanju raziskovalne integritete in boju proti neponovljivosti raziskav. To je prepoznala tudi Evropska komisija, zato je provenienco uvrstila kot ključni vsebinski del načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v programu Obzorje Evropa. Tudi če pri ravnanju s svojimi podatki sledite zahtevam drugih financerjev ali institucij, so informacije o provenienci ključen del upravljanja z vašimi podatki.

Minimalni opis provenience

Ker so raziskovalni podatki zelo raznoliki (tj. pridobljeni eksperimentalno, z opazovanjem, izpeljani ali združeni na podlagi drugih podatkovnih setov, pridobljeni z modeliranjem ali iz referenčnih oz. uradnih podatkovnih baz), zahtevajo tudi različno podroben opis provenience. Jauer in Deserno (2020) sta v preglednem članku z naslovom Data Provenance Standards and Recommendations for FAIR Data primerjala zahteve štirih metapodatkovnih sistemov, in sicer splošno shemo DataCite, priporočila ECRIN za klinične raziskave, priporočila Working Group on Data Citation (Research Data Alliance) za eksperimentalne raziskave in shemo Data Quality Collaborative. V skladu z njunimi  izsledki bi vsak metapodatkovni zapis moral vsebovati vsaj šest osnovnih informacij, navedenih v spodnji tabeli.

MetapodatekDataCiteECRINWGDCDQC
Trajni identifikator
Projekt oz. eksperiment
Avtor/-ica podatkov
Čas nastanka podatkov
Verzioniranje
Podmnožice podatkov prejmejo nov, lastni trajni indentifikator

Nekateri repozitoriji za opis provenience predpisujejo točno določeno metapodatkovno shemo, medtem ko pri drugih podatke opišete sami. Priporočljivo je, da pri tem navedete minimalne metapodatke, še bolje pa je, da se ravnate po eni od shem, predstavljenih spodaj. Če strukturirana metapodatkovna shema ni predpisana, metapodatke zapišete v obliki datoteke PreberiMe ali podatkovnega članka.

Za projekte v okviru Obzorja Evropa dokument EU Grants – AGA: Annotated Model Grant Agreement v Prilogi 5: Komunikacija, diseminacija, odprta znanost in vidnost (Annex 5: Communication, dissemination, open science and visibility) določa, da mora minimalni opis provenience vsebovati naslednje metapodatke:

  • informacije o znanstveni publikaciji (avtor(ji), naslov, datum objave, kraj objave – revija oz. založba);
  • vir financiranja (Obzorje Evropa ali Euratom), vključno z naslovom, kratico in številko projekta;
  • licenčne pogoje;
  • trajne identifikatorje za publikacijo, avtorje, in, če je mogoče, za njihove organizacije in financiranje (glej tudi prispevek o trajnih identifikatorjih ne-digitalnih objektov).

Če je mogoče, naj metapodatki vključujejo tudi trajne identifikatorje za kateri koli rezultat raziskave ali katera koli orodja in instrumente, potrebne za potrjevanje zaključkov objave.

Splošne metapodatkovne sheme

Dober primer osnovnih informacij, ki naj spremljajo raziskovalne podatke, je metapodatkovna shema DataCite, ki je primerna za različna raziskovalna področja. Informacije deli na obvezne, priporočljive in izbirne. Uporabljajo jo repozitoriji, kot so Zenodo, Dryad in Figshare.

OznakaMetapodatekStopnja nujnosti
1Identifikator (z obvezno podkategorijo tipa)Obvezno
2Avtor/-ica (z izbirnimi podkategorijami imena, priimka, identifikatorja imena – npr. ORCID – in afiliacije)Obvezno
3Naslov (z izbirnimi podkategorijami tipa)Obvezno
4Založnik oz. izdajateljObvezno
5Datum izdajeObvezno
6Področje (s shematsko podkategorijo)Priporočeno
7Sodelavec/-ka (z izbirnimi podkategorijami imena, priimka, identifikatorja imena – npr. ORCID – in afiliacije)Priporočeno
8Datum (s podkategorijo tipa)Priporočeno
9JezikIzbirno
10Tip vira (z obvezno podkategorijo splošnega opisa)Obvezno
11Alternativni identifikator (s podkategorijo tipa)Izbirno
12Sorodni identifikator (s podkategorijo tipa in vrste relacije)Priporočeno
13VelikostIzbirno
14FormatIzbirno
15RazličicaIzbirno
16PraviceIzbirno
17Opis (s podkategorijo tipa)Priporočeno
18Geolokacija (s podkategorijami točke, okvirja in poligona)Priporočeno
19Financiranje (s podkategorijami imena financerja, evidenčne številke in imena projekta)Izbirno

Shemi DataCite je podobna metapodatkovna shema Dublin Core, ki vsebuje vse kategorije DataCite (nekatere poimenuje drugače), poleg tega pa še bolj specifične, kot so npr. datum vnosa v repozitorij, licenca in občinstvo. Repozitoriji Zenodo, Dryad in Figshare so tako kot s shemo DataCite kompatibilni tudi z Dublin Core. Dryad je poleg tega kompatibilen še s shemama RDF Data Cube Vocabulary in OAI-ORE – Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange.

Področno specifičen opis provenience

Za mnogo raziskovalnih področij, sploh s področja naravoslovja in tehnike, kjer na raziskovalnih projektih sodeluje veliko oseb ter sta pridobivanje podatkov in njihova obdelava zelo kompleksna, preproste metapodatkovne sheme za opis provenience podatkov ne zadoščajo. UK Digital Curation Centre in Research Data Alliance vodita seznam področno specifičnih metapodatkovnih shem, ki jih obstaja že več kot 40 in pokrivajo vsa večja raziskovalna področja. Od teh so zaradi splošne razširjenosti vredne omembe npr:

Poleg standardiziranih metapodatkovnih shem obstaja še vrsta minimalnih zahtev za poročanje o eksperimentih, ki so nastali na pobudo znanstvene skupnosti znotraj posameznega raziskovalnega področja in so trenutno še v razvoju. Največ jih je na voljo za vede o življenju. Nekaj od teh je recimo:

Področni repozitoriji v večini primerov predpisujejo ustrezno, področno specifično metapodatkovno shemo, ki je najprimernejša za tip podatkov, ki jih ti repozitoriji hranijo. Dober primer je metapodatkovna shema Environmental Information Data Centre, britanskega nacionalnega repozitorija za znanosti o kopnem in vodi, ki vključuje vse vidike informacij o podatkih, njihovem zbiranju ter kontroli kakovosti tega procesa.

Če za vaše raziskovalno področje ustrezen področni repozitorij še ne obstaja in boste podatke odložili v splošni ali institucionalni repozitorij, v CTK UL svetujemo, da se ne zadovoljite z osnovno metapodatkovno shemo, ki jo uporabljajo ti repozitoriji. Namesto tega svetujemo, da se ravnate po področno specifični metapodatkovni shemi ali minimalnih zahtevah za poročanje o raziskavah, ki veljajo za vaše področje. Če ne obstaja nobena od teh dveh možnosti, lahko uporabite splošno metapodatkovno shemo za eksperimentalne podatke Core Scientific Metadata Model (CSMD).

Primer opisa provenience (standard PCCS)

Kot reprezentativni primer prodrobnega opisa provenience za kompleksne raziskave si bomo ogledali standard Provenance and Context Content Standard (PCCS). Ta standard od leta 2011 dalje razvija organizacija Earth Science Information Partners (ESIP), ki jo je leta 1998 ustanovila NASA z namenom izboljšati metode za ohranjanje, odkrivanje, dostopnost in ponovno uporabo podatkov o Zemlji. PCCS zagotavlja tehnične normative za identifikacijo, zajem in sledenje vseh pomembnih podrobnosti, ki zagotavljajo veljavnost in ponovljivost opazovanj Zemlje. PCCS je povzela tudi NASA kot obvezen format poročanja za nove misije. Izvorno tabelo si lahko ogledate na spletni strani ESIP.

Za namen predstavitve na tej spletni strani smo povzeli samo del tabele.

KategorijaNaslovOpisVirZajemPodatkovni format
1.1 Pred poletom/ zagonomOpis instrumentaDokumentacija o lastnostih instrumenta/senzorja, vključno z meritvami zmogljivosti pred poletom oz. zagonom (npr. spektralni odziv, geometrijska kalibracija instrumenta – geolokacijski odmik, šum itd.). Vključuje specifikacije instrumenta, kalibracijska poročila proizvajalca, uporabniške priročnike, spektralno in radiometrično kalibracijo.Proizvajalec in merilna ekipaPred poletom/ zagonomTekst
1.2 Pred poletom/ zagonomKalibracija pred poletom/ zagonomŠtevilske (digitalne) datoteke o lastnostih instrumenta/ senzorja, vključno z meritvami zmogljivosti pred poletom oz. zagonom (npr. spektralni odziv, geometrijska kalibracija instrumenta – geolokacijski odmik, šum itd.). Vključuje specifikacije instrumenta, kalibracijska poročila proizvajalca, uporabniške priročnike, spektralno in radiometrično kalibracijo.Razvijalec instrumentaPred misijo (najkasneje v zgodnji fazi misije)Številske datoteke
2.1 Produkt (podatki)Nivo 0 (surovi podatki)

Surovi podatki = podatki, kot jih zabeležijo instrumenti v vesolju, zraku ali na drugih merilnih mestih.

Nivo 0 = rekonstruirani, neobdelani instrumentalni podatki v polni ločljivosti brez komunikacijskih artefaktov (npr. sinhronizacijskih okvirjev, komunikacijskih napisov, podvojenih podatkov).

Pridobivanje podatkov med projektomMed misijoIzvorne meritve ali ekvivalentni podatki v enem od splošno sprejetih standardnih formatov.
2.2 Produkt (podatki)Nivo 1ARekonstruirani, neobdelani, časovno opredeljeni instrumentalni podatki v polni ločljivosti, označeni s pomožnimi informacijami, vključno s priloženimi izračuni koeficientov radiometrične in geometrijske kalibracije ter parametrov za georeferenciranje.Merilna ekipa, ki pridobiva podatke med projektomMed misijo in naknadnim procesiranjemEden od splošno sprejetih standardnih formatov.
2.3 Produkt (podatki)Nivo 1BPodatki nivoja 1A, ki so bili obdelani do senzorskih merskih enot (nimajo vsi instrumenti vhodnih podatkov na nivoju 1B).Merilna ekipa, ki pridobiva podatke med projektomMed misijo in naknadnim procesiranjemEden od splošno sprejetih standardnih formatov.
2.4 Produkt (podatki)Nivo 2Izpeljane geofizikalne spremenljivke v enaki ločljivosti in za iste lokacije kot izvorni podatki nivoja 1.Merilna ekipa, ki pridobiva podatke med projektomMed misijo in naknadnim procesiranjemEden od splošno sprejetih standardnih formatov.
2.5 Produkt (podatki)Nivo 3Spremenljivke, mapirane na mrežo z enotno prostorsko-časovno skalo, običajno do neke mere konsistentne in zaključene.Merilna ekipa, ki pridobiva podatke med projektomMed misijo in naknadnim procesiranjemEden od splošno sprejetih standardnih formatov.
2.6 Produkt (podatki)Nivo 4Izhodni podatki modela ali rezultati analiz podatkov nižjih nivojev (npr. spremenljivke, izpeljane na podlagi večih meritev).Interdisciplinarna skupnost, ki izvaja modeliranjeMed misijo in naknadnim procesiranjem; po misiji nastanejo tudi novi podatkiEden od splošno sprejetih standardnih formatov.
2.7 MetapodatkiMetapodatkiInformacije o podatkih, ki omogočajo odkrivanje, iskanje, dostop, razumevanje in uporabo vsakega od podatkovnih produktov. Granularni metapodatki morajo vsebovati informacije o programski opremi, s katero so bili ustvarjeni posamezni podatki.Enako kot za povezane podatkeEnako kot za povezane podatkePo standardu ISO 19115 (ali njegovih izpeljavah)
3.01 Produktna dokumentacijaProduktna ekipaImena, vloge in kontaktni podatki članov produktne ekipe (razvoj, delovanje in pomoč uporabnikom). Ker se zadolžitve s časom spreminjajo, morajo biti navedena imena posameznikov in obdobja, ko so bili zadolženi za določene vidike produkta.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; informacije je potrebno posodabljati po vsaki spremembiTekst
3.02 Produktna dokumentacijaProduktne zahteveZahteve projekta glede vsakega posameznega produkta, navedene bodisi neposredno bodisi s sklicevanjem na projektno dokumentacijo, če je na voljo. Produktne zahteve morajo vsebovati vsebino, format, točnost, kakovost in trajanje izvedbe.Sponzorski program/projektMed misijo; informacije je potrebno posodabljati po vsaki spremembiTekst
3.03 Produktna dokumentacijaZgodovina razvoja produktaVečji koraki in mejniki pri razvoju produkta s sklici na druge relevantne vsebine, ki so del provenience in razvojnega konteksta.Ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; informacije je potrebno posodabljati po večjih spremembahTekst
3.04 Produktna dokumentacijaZgodovina procesiranjaDokumentacija o zgodovini procesiranja in produktnih različicah, iz katere je razvidno, katere različice so bile uporabljene kdaj, zakaj so se uporabljale različne različice ter kakšne izboljšave so nove različice prinesle v primerjavi s starimi.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiTekst s sklici na dokumentacijo in metapodatke
3.05 Produktna dokumentacijaZgodovina verzioniranja algoritmovZgodovina procesiranja, vključno z različicami izvorne procesne kode, ki ustrezajo različicam podatkovnega seta ali izpeljanega produkta v arhivu. Granularni metapodatki morajo vsebovati informacije o različici programske opreme, s katero so bili ustvarjeni posamezni podatki.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo so produkti definirani; posodabljanje po potrebiMetapodatki o fazi zajemanja in granularni metapodatki
3.06 Produktna dokumentacijaZgodovina procesiranja (zgodovina vzdrževanja)Izvlečki in/ali sklici na dokumentacijo o vzdrževanju, ki imajo vrednost za uporabnike produkta (npr. relevantni izseki poročil o vzdrževanju).Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiTekst; dnevniške datoteke
3.07 Produktna dokumentacijaZgodovina procesiranja (dokumentacija delovanja)Izvlečki in/ali sklici na dokumentacijo o delovanju, ki imajo vrednost za uporabnike produkta (npr. relevantni izseki iz dnevnikov delovanja).Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiDnevniške datoteke
3.08 Produktna dokumentacijaAlgoritmi za tvorbo produktovProcesni algoritmi ter njihova znanstvena in matematična podlaga, vključno s popolnim opisom vseh algoritmov za vzorčenje ali mapiranje, ki so bili uporabljeni pri tvorbi produkta (npr. opis v recenziranih znanstvenih člankih, ki ga v nekaterih primerih spremljajo tudi informacije o podatkovnem setu ali izpeljanem produktu) – geolokacija, radiometrična kalibracija, geofizikalni parametri, uporabljeni algoritmi za vzorčenje ali mapiranje, dokumentacija o programski opremi, teoretična podlaga algoritmov (ATBD) in diagrami poteka za podatke višjih nivojev.Znanstvene ekipe, odgovorne za produktePred misijo za dokumente o teoretični podlagi algoritmov (ATBD); med in po misiji, ko se ustvarijo nove različiceTekst
3.09 Produktna dokumentacijaAlgoritmi za tvorbo produktov/ ATBD (rezultat algoritmov)Opis izpeljanih podatkovnih produktov (ne formatov), ki je dovolj podroben za presojo, ali produkt zadošča potrebam uporabnikov.Znanstvene ekipe, odgovorne za produktePred misijo za ATBD; med in po misiji, ko se ustvarijo nove različiceTekst
3.10 Produktna dokumentacijaAlgoritmi za tvorbo produktov/ ATBD (predpostavke o zmogljivosti algoritmov)Opis vseh predpostavk glede zmogljivosti algoritma. Navesti je potrebno vse omejitve algoritma (tj. pogoje, pod katerimi priklic informacij ni možen oz. pod katerimi je zmogljivost algoritma znatno zmanjšana). Potencial za zmanjšano zmogljivost je potrebno v največji možni meri raziskati in vzpostaviti prilagoditvene strategije.Znanstvene ekipe, odgovorne za produktePred misijo za ATBD; med in po misiji, ko se ustvarijo nove različiceTekst
3.11 Produktna dokumentacijaAlgoritmi za tvorbo produktov/ ATBD (seštevek napak)Združitev različnih ocen napak v seštevek napak. Navesti je potrebno omejitve seštevka napak in opisati možnosti, da se te omejitve odpravijo z bodočim razvojem algoritma, testnih podatkov in metodologije analize napak.Znanstvene ekipe, odgovorne za produktePred misijo za ATBD; med in po misiji, ko se ustvarijo nove različiceTekst
3.12 Produktna dokumentacijaAlgoritmi za tvorbo produktov/ ATBD (računski vidiki)Opis računske izvedbe algoritma, vključno z možnimi težavami pri računsko intenzivnih operacijah (npr. obračanje velikih matrik, krajšanje številskih zaporedij in zaokroževanje).Znanstvene ekipe, odgovorne za produktePred misijo za ATBD; med in po misiji, ko se ustvarijo nove različiceTekst
3.13 Produktna dokumentacijaKakovostDokumentacija o oceni kakovosti produkta (uporabljene metode, povzetki ocen za vsako različico podatkovnega seta).Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiTekst
3.14 Produktna dokumentacijaKakovost (točnost produkta)Točnost produktov, določena z validacijo, in njena primerjava z vnaprej določenimi zahtevami. Sklici na relevantna poročila o testih.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiTekst
3.15 Produktna dokumentacijaKakovost (učinki senzorjev)Pronicanje šuma senzorjev, napake pri kalibraciji, prostorske in spektralne napake in/ali nemodelirani ali zanemarjeni geofizikalni fenomeni ter njihovi učinki na kakovost produktov.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiTekst
3.16 Produktna dokumentacijaVrednotenje kakovosti in potencialne izboljšave algoritmovOpis potencialnih bodočih izboljšav algoritma in omejitev, ki jih bodo odpravile, skupaj z vsemi uporabnimi informacijami ter spletnimi povezavami.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkteProti koncu misijeTekst
3.17 Produktna dokumentacijaReferenceBibliografija relevantnih tehničnih zabeležk in člankov, vključno s strokovno recenziranimi objavami raziskav, ki so uporabile pridobljeni podatkovni set.Znanstvene ekipe; skupine za podporo uporabnikom podatkovnih arhivovMed misijo in po njejTekst
3.18 Produktna dokumentacijaPovratne informacije s strani uporabnikovInformacije, prejete s strani uporabnikov podatkovnega seta ali produkta.Znanstvene ekipe; skupine za podporo uporabnikom podatkovnih arhivovMed misijo in po njejTekst ali spletne strani
4.1 KalibracijaKalibracija instrumenta/ senzorja med misijoMetoda za kalibracijo instrumenta/senzorja – radiometrična kalibracija; spektralni odziv/kalibracija; značilnosti šuma; geolokacija.Merilne ekipe (ekipe za podporo kalibraciji)Med operativnim delom misijeTekst s sklici na dokumentacijo z metapodatki o fazi zajemanja
4.2 KalibracijaMerilno okolje na mestu samem (in situ)V primeru podatkov o Zemlji: lokacija postaje in kakršnekoli spremembe lokacije, merilnih instrumentov, nadzornega organa, rabe okoliških tal in drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na dolgoročno evidenco podatkov.Vodje raziskovalnih projektov in situMed zbiranjem podatkovTekst; metapodatki morajo vsebovati sklice na dokumentacijo
4.3 KalibracijaZgodovina misije/ platformeDogodki v zvezi z instrumentom; koordinate, manevri in dinamika leta; trajektorije ostalih objektov v zračnem prostoru (npr. zračnih plovil, satelitov, asteroidov); dnevniške datoteke.Ekipe za operativni del misijeMed misijoTekst s sklici na dokumentacijo z metapodatki o fazi zajemanja
4.4 KalibracijaPodatki kalibracijePodatki o kalibraciji instrumenta/senzorja – radiometrična kalibracija; spektralni odziv/kalibracija; značilnosti šuma; geolokacija.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiŠtevilske datoteke
4.5 KalibracijaProgramska oprema za kalibracijoIzvorna koda, uporabljena za izdelavo iskalnih tabel in/ali parametrov, potrebnih za tvorbo kalibriranih produktov.Merilne ekipe (ekipe za podporo kalibraciji)Med operativnim delom misije; zadnje različice se lahko pridobijo po misijiIzvorna programska koda
5.1 Produktna programska opremaAlgoritmi za tvorbo produktovIzvorna koda, uporabljena za tvorbo produktov na vseh nivojih.Merilne ekipe (ekipe za podporo kalibraciji)Med operativnim delom misije; zadnje različice se lahko pridobijo po misijiIzvorna programska koda
5.2 Produktna programska opremaOpis proizvedenega podatkovnega setaPodrobnosti o strukturi podatkovnega produkta, formatu/tipu, rangu vrednosti in vrednostih posebnih napak za vsako izhodno podatkovno datoteko. Vse informacije, potrebne za potrditev, da zagon programske opreme ustvari zahtevane izhodne podatke. Navesti je potrebno skupni obseg podatkov in velikost posameznih datotek.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo je produktna programska oprema razvita in testirana. Posodabljanje po potrebi.Tekst ali datoteke XML
5.3 Produktna programska opremaVidiki programiranja in postopkovOpis vseh pomembnih vidikov programiranja in postopkov, povezanih z vgradnjo algoritma v operativno kodo.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo je produktna programska oprema razvita in testirana.Tekst
5.4 Produktna programska opremaObravnava izjemPopoln seznam vseh pričakovanih izjem in opis, kako bodo identificirane, zajete in obravnavane.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo je produktna programska oprema razvita in testirana.Tekst
5.5 Produktna programska opremaOpis testnih podatkovOpis podatkovnih setov, uporabljenih za preverjanje in validacijo programske opreme, vključno s testi enot in sistema, bodisi neposredno ali prek sklica na razvijalčeve testne načrte, če so na voljo. Ta opis je potrebno posodobiti med delovanjem, da se opredelijo testni podatki za vzdrževanje.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo je produktna programska oprema razvita in testirana.Tekst
5.6 Produktna programska opremaTestni načrtiOpis vseh testnih načrtov, ustvarjenih med razvojem, vključno s povezavami ali sklici na artefakte.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo je produktna programska oprema razvita in testirana.Tekst
5.7 Produktna programska opremaRezultati testovOpis testiranja in rezultatov testov, izvedenih med razvojem, bodisi neposredno ali prek sklicev na poročila o testih. Če poročila o testih niso na voljo za zunanje uporabnike, jim je potrebno zagotoviti dovolj podroben povzetek rezultatov testov, da si lahko na njihovi podlagi ustvarijo dobro utemeljeno mnenje o tem, v kolikšni meri produkt zadošča zahtevam.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovKo je produktna programska oprema razvita in testirana.Tekst
6.1 Vnos v algoritmeDokumentacija o vnosu v algoritmePopolne informacije o katerihkoli pomožnih podatkih ali drugih podatkovnih setih, uporabljenih pri tvorbi ali kalibraciji podatkovnega seta oziroma izpeljanega produkta, bodisi neposredno ali prek sklicev na relevantne dokumente. Informacije morajo vsebovati popoln opis vhodnih podatkov in njihovih značilnosti, ki naj obsega vse vhodne podatke algoritma, vključno s primarnimi senzorskimi podatki, pomožnimi podatki, naprednimi modeli (npr. modeli prenosa sevanja, optičnimi modeli ali drugimi modeli, ki povezujejo senzorske zaznave z geofizikalnimi fenomeni) in iskalnimi tabelami.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkteZačetna različica pred misijo; posodabljanje med misijoTekst; metapodatki morajo vsebovati sklice na dokumentacijo
6.2 Vnos v algoritmeVnosni podatkiGranularni nivo naj vključuje informacije o vseh vhodnih podatkih (vključno s pomožnimi podatki, kalibracijskimi datotekami, iskalnimi tabelami itd.), ki so bili uporabljeni za tvorbo produkta. Na primernem nivoju (granularnem nivoju ali nivoju podatkovnega seta) je potrebno vključiti parametre kalibracije, natančne podatke o trajektoriji in dinamiki leta, klimatološke pogoje, geofizikalne maske ali polja prvega ugibanja, informacije o spektru in transmitanci ter numerične vremenske ali podnebne vnose v model.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiMetapodatki s sklici na ustrezne vnosne podatke
7.1 ValidacijaEvidenca validacijeOpis postopka validacije, vključno z identifikacijo podatkovnih setov za validacijo; Kal/Val načrti in status; podrobna zgodovina validacijskih aktivnosti.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za validacijo; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiTekst
7.2 ValidacijaValidacijski podatkovni setiPodatkovni seti za validacijo skupaj z metapodatki.Znanstvene ekipe, odgovorne za produkte; ekipe za validacijo; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktovMed misijo; zadnje različice po misijiŠtevilske datoteke
8.1 Programska orodjaProgramska orodja za uporabnikeBralniki in podatkovna orodja.Znanstvene ekipe; ekipe za podporo ustvarjanju novih produktov; skupine za podporo uporabnikom podatkovnih arhivovMed misijo in po njejIzvorna programska koda (in izvršljive datoteke, če se vzdržujejo)

 

Nazadnje spremenjeno: 2. 9. 2022

Skip to content